Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Ν 2439/1996 / Α-219 Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών Εν.Δυνάμεων & λοιπές διάταξεις

http://www.hellenicnavy.gr/Nomothesia/%CE%9D%202439.पीडीऍफ़
ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439
Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 Ν.2819/2000:
"2. Οι ημερομηνίες και προθεσμίες που αναφέρονται
στο ν.2439/1996 (ΦΕΚ219Α),στα ν.δ.445/1974
(ΦΕΚ 160 Α), 139/1969 (ΦΕΚ57Α) και 649/1970
(ΦΕΚ 176Α) και στο ν. 773/1978 (φεκ 59 α) και
στο ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α), όπως ισχύουν σήμερα,
και έχουν σχέση με τη διαδικασία συγκλήσεως
των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων και προαγωγών και
την κύρωση των πινάκων, μετατίθενται, για τη
διενέργεια των κρίσεων της προηγούμενης
παραγράφου δύο (2) μήνες αργότερα.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από
την 1η Μαρτίου 2000".
Βλ. και άρθρ.18 Ν.2892/2001.

======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: