Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων

Ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων

Μετάφραση: Αγγλικά » Ελληνικά

Σύσταση 1742 (2006) 1

Ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων

1. Ο στρατός είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την προστασία του κράτους και την υπεράσπιση της κοινότητας.
Combat είναι ο λόγος ύπαρξής του, ο ίδιος ο σκοπός της ύπαρξής της, και αυτό δεσμεύεται από τους ειδικούς περιορισμούς των κανόνων σχετικά με την ενότητα, ιεραρχία, πειθαρχία και τη συμμόρφωση με τις παραγγελίες.

2. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση υπενθυμίζει τα πολλά κείμενα που έχει θεσπίσει όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ένοπλες δυνάμεις και τις σημειώσεις τους, συνέχισαν την καταλληλότητα και την επικαιρότητα. Θεωρεί ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων είναι ομοιόμορφη σε πολίτες που πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (
ETS αριθ. 5) και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ETS αριθ. 163), και τον ίδιο βαθμό προστασίας των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, όπως κάθε άλλος πολίτης, εντός των ορίων που επιβάλλονται από τις ειδικές ανάγκες των στρατιωτικών καθηκόντων.

3. Με τον τερματισμό των κληρωτών και η επαγγελματικοποίηση των ενόπλων δυνάμεων σε πολλές χώρες, σε μια εποχή που οι στρατοί σε πολλά κράτη μέλη βλέπουν την ίδια δράση στα θέατρα των επιχειρήσεων, η Συνέλευση προωθεί αποφασιστικά κοινές αρχές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν στρατού δράση και ρυθμίζουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να αναμένεται να σεβαστούν το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους, εκτός εάν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι εξασφαλισμένος τάξεις του στρατού. Είναι συνεπώς απαραίτητο το Συμβούλιο της Ευρώπης στις προσπάθειες της να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να συνοδεύεται από μια πολιτική στα κράτη μέλη, αυξάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα της συνειδητοποίησης μεταξύ των δικών τους στρατιωτικούς.

4. Η Συνέλευση επισημαίνει ότι, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά της προς τα κράτη μέλη, την κατάσταση των μελών των ενόπλων δυνάμεων σε ορισμένα κράτη έναντι των δικαιωμάτων που τους εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι καθόλου ικανοποιητική. Εκφράζει τη λύπη πολλούς περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων τους από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνουν αυτό που είναι αποδεκτό στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης.

5. Επίσης, εκφράζει τη λύπη του διότι ελάχιστη προσοχή έχει μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί στην στρατιωτική δικαιοσύνη και οι στρατιωτικές πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες, και θεωρεί ότι, δεδομένης της ποικιλίας των νομικών και δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών θα ήταν χρήσιμο να διεξαγάγει μια συγκριτική έρευνα με σκοπό για την προώθηση των δικαιωμάτων των στρατιωτικών στην ελευθερία, στην ασφάλεια και σε δίκαιη δίκη.

6. Η Συνέλευση θεωρεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της κατάστασης των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις. Πάρα πολλές γυναίκες στρατιώτες υπόκεινται σε σεξουαλική παρενόχληση. Τα ζητήματα της πρόσβασης σε στρατιωτικά καθήκοντα και σε συγκεκριμένες θέσεις στις ένοπλες δυνάμεις, δομές σταδιοδρομίας και των ίσων δικαιωμάτων όλων των σχετικών με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, ένα ζήτημα που απαιτεί εις βάθος εξέταση από μόνη της.

7. Η συνέλευση είναι σοκαρισμένοι και συγκλονισμένο από την κατάσταση των υπηρετούντων σε ορισμένα κράτη μέλη, οι στρατοί που υφίστανται κακομεταχείριση, βιαιότητα, τη θεσμοθέτηση του εκφοβισμού, βίας, κακομεταχείρισης και βασανιστηρίων, που αποτελούν εξαιρετικά σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Αυτό ισχύει και για την "έναρξη δοκιμασίες" (
dedovshchina), η οποία, παρά τις περιοδικές καταγγελίες από ΜΚΟ, παραμένουν κοινή πρακτική στις ένοπλες δυνάμεις ορισμένων χωρών.

8. Η Συνέλευση υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα των αντιρρησιών συνείδησης είναι μια βασική συνιστώσα του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας ως εγγύηση υπό την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

9. Η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πραγματική και αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών των ενόπλων δυνάμεων, και ιδίως:

9,1 να εξουσιοδοτήσει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές ενώσεις ή συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να διαπραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με την αμοιβή και τους όρους απασχόλησης, και να δημιουργήσουν συμβουλευτικά όργανα σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την προαναφερθείσα ενώσεων ή συνδικάτων, που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού

9,2 να καθιερώσουν, όπου μια τέτοια εγκατάσταση δεν υπάρχει ήδη, το αυτόνομο όργανο της πολιτικής των στρατιωτικών διαμεσολαβητή υπεύθυνη για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών των ενόπλων δυνάμεων, η διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, την παροχή νομικής βοήθειας σε στρατιωτικούς, και να δέχονται καταγγελίες για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, και σε ποιον το στρατιωτικό προσωπικό θα μπορεί να απευθυνθεί σε ένα εμπιστευτικό τρόπο σε περιπτώσεις διαφορών απασχόλησης ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων του

9,3 για την άρση των υφιστάμενων περιορισμών για τα εκλογικά δικαιώματα των μελών των ενόπλων δυνάμεων

9,4 να εξουσιοδοτήσει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και το στρατιωτικό προσωπικό να συμμετάσχει νομική πολιτικά κόμματα

9,5 να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τη νομοθεσία και κανονιστικές ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών τους κώδικες και εσωτερική στρατιωτικών κανονισμών, τα οποία πρέπει να καθορίζουν σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενόπλων δυνάμεων του προσωπικού

9,6 να άρει κάθε εναπομένουσα επιφυλάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

9,7. να εισαγάγει στη νομοθεσία τους το δικαίωμα να καταχωρηθεί ως αντιρρησία συνειδήσεως, ανά πάσα στιγμή, δηλαδή πριν, κατά ή μετά την στρατιωτική θητεία, όπως επίσης και το δικαίωμα των υπηρετούντων καριέρα που πρέπει να χορηγηθεί το καθεστώς του αντιρρησία συνειδήσεως

9,8. να εγκρίνει επειγόντως, όταν χρειάζεται, τα απαραίτητα μέτρα για να θέσει τέρμα στη σκανδαλώδη καταστάσεις και τις πρακτικές εκφοβισμού των ενόπλων δυνάμεων και να θέσει τέρμα στη συνωμοσία της σιωπής στις ένοπλες δυνάμεις, που θα εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τις εν λόγω πράξεις

9,9. να διασφαλίσει ότι κάθε περίπτωση παραβίασης έφερε στην αντίληψη των αρχών είναι καλά, ανοιχτά και ερευνώνται με ταχείς ρυθμούς, και ότι οι δράστες έχουν διωχθεί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

10. Η Συνέλευση συνιστά στην Επιτροπή Υπουργών την κατάρτιση και έγκριση κατευθυντήριων γραμμών υπό τη μορφή μιας νέας σύστασης προς τα κράτη μέλη που αποβλέπουν στη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις, αντλώντας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη νομολογία του Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις προηγούμενες συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών, οι συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και εκείνες του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα του προσωπικού του στρατού, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους - κληρωτών, εθελοντών ή καριέρα υπηρετούντων - θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω.

10,1. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να απολαμβάνουν τα εξής θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες:

10.1.1. το δικαίωμα στη ζωή (έχοντας κατά νου, ωστόσο, οι εγγενείς κινδύνους του στρατιωτικού επαγγέλματος)

10.1.2. το δικαίωμα στην προστασία από τα βασανιστήρια και απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία

10.1.3. η απαγόρευση της δουλείας, της συγκέντρωσης, της απασχόλησης σε έργα ασυμβίβαστα με την τοποθέτηση στην υπηρεσία της εθνικής άμυνας και της καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

10.1.4. το δικαίωμα σε νομική προστασία σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, καθώς και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη από ανεξάρτητους δικαστηρίων, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής

10.1.5. την απαγόρευση των διακρίσεων

10.1.6. το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

10.1.7. το δικαίωμα για πλήρη απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων, ιδίως το δικαίωμα να ψηφίσουν

10.1.8. το δικαίωμα σεβασμού της περιουσίας

10.1.9. το δικαίωμα γάμου και θεμελίωσης οικογένειας.

10,2. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να απολαμβάνουν τις ακόλουθες θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα τα οποία μπορούν, ωστόσο, να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς:

10.2.1. το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης

10.2.2. το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σύστασης συνδικαλιστικών οργανώσεων και να ανήκουν σε πολιτικά κόμματα

10.2.3. το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας.

10,3. Οι όποιοι περιορισμοί στην άσκηση και απόλαυση από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 10,2 πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια:

10.3.1. πρέπει να έχουν ένα θεμιτό στόχο, να είναι απολύτως δικαιολογημένη από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της στρατιωτικής ζωής, η πειθαρχία και κατάρτισης, και να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο σκοπό

10.3.2. πρέπει να είναι γνωστά, να προβλέπεται και ορίζεται αυστηρά από το νόμο και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συντάγματος

10.3.3. δεν πρέπει αναιτιολόγητα να απειλήσει ή να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ή ψυχική υγεία των μελών των ενόπλων δυνάμεων

10.3.4. που σέβεται τα όρια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

10,4. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει επίσης να απολαύσουν τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων:

10.4.1. το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και επαρκή στέγαση / στέγη

10.4.2. το δικαίωμα να λαμβάνουν εύλογη αμοιβή και μια σύνταξη γήρατος

10.4.3. το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και ασφάλειας εργασίας

10.4.4. το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και επαρκή διατροφή.

10,5. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και να λάβουν εκπαίδευση να κορυφώσουν την ευαισθητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

11. Η Συνέλευση συνιστά περαιτέρω ότι η Επιτροπή Υπουργών:

11,1. επανεξετάσει την πρότασή της να εισαγάγει το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με πρόσθετο πρωτόκολλο για την τροποποίηση των άρθρων 4.3 και 9

11,2. Ειδικότερα εξετάζει την κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις

11,3. παρέχει η Συνέλευση με την πλήρη και σταθερή υποστήριξη για την εφαρμογή μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής σχετικά με την παρενόχληση των ενόπλων δυνάμεων.

1 Συνέλευσης συζήτηση στις 11 Απριλίου 2006 (11 η Συνεδρίαση) (βλέπε
Doc.10861, η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εισηγητής: κ. Arabadjiev).
Κείμενο που εγκρίθηκε από τη συνέλευση στις 11 Απριλίου 2006 (11 η Συνεδρίαση).


======================================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: