Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Αγωγές για τη διεκδίκηση της ειδικής αμοιβής των 176 ευρώ μηνιαίως από στρατιωτικούς υπαλλήλους

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 – 10671 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-3615220 & 230/ FAX: 210-3615220

ΠΡΟΣ

ΣΥNΔΕΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2009

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Ι. Όπως γνωρίζετε, έχουν ασκηθεί από το γραφείο μας αγωγές, οι οποίες αφορούν στη διεκδίκηση της ειδικής αμοιβής των 176 ευρώ μηνιαίως από στρατιωτικούς υπαλλήλους. Η διεκδίκηση αφορά το διάστημα από 1-1-2002 μέχρι 31-12-2006.

ΙΙ. Συναφώς, σε σχέση με την ανωτέρω διεκδίκηση, αλλά και γενικότερα με κάθε διεκδίκηση υπαλλήλων κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., εκκρεμούσαν στο Α.Ε.Δ. δύο νομικά ζητήματα για τα οποία είχαν εκδοθεί αντιφατικές αποφάσεις ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (ΣτΕ και Α.Π. αντίστοιχα).

Το πρώτο αφορά στο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά του Δημοσίου, ήτοι αν ισχύει πενταετής (όπως δεχόταν το ΣτΕ) ή διετής (όπως δεχόταν ο Α.Π.) παραγραφή. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι αγωγές μας έχουν γίνει επί την (ευνοϊκότερη για τους εργαζομένους) βάση της πενταετούς παραγραφής. Το ζήτημα επέλυσε το ΑΕΔ με απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας μόλις εχθές και δυστυχώς έκρινε (με ψήφους 7 έναντι 6) υπέρ της διετούς παραγραφής.

Το δεύτερο νομικό ζήτημα, που ήταν έως πρόσφατα εκκρεμές, είναι ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της παραγραφής, Σύμφωνα με την άποψη του ΣτΕ, η παραγραφή άρχιζε από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση, ενώ ο Α.Π. υποστήριζε την άποψη ότι η παραγραφή των απαιτήσεων των υπαλλήλων του Δημοσίου αρχίζει από τη γέννηση της σχετικής αξίωσης.

Το Α.Ε.Δ. με την 23/2008 απόφασή του έκρινε το ζήτημα υπέρ της θέσης του Α.Π., ήτοι η παραγραφή αρχίζει ακριβώς τότε που γεννήθηκε η σχετική αξίωση.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις του ΑΕΔ επί των κριθέντων νομικών ζητημάτων δεσμεύουν όλα τα Δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών (πολιτικά και διοικητικά) και θα τύχουν εφαρμογής και επί των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ ακόμα κι αν η απόφαση περί της διετούς παραγραφής ανατραπεί από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, αυτό θα απαιτήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

1. Σε περίπτωση νίκης και, καθώς οι αγωγές μας κατατέθηκαν Δεκέμβριο του 2006, το ποσό που θα επιδικαστεί θα αφορά τις αξιώσεις για το διάστημα από το 12ο του 2004 έως και το 12ο του 2006 και όχι πιο πριν.

2. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι, σύμφωνα με τη νομολογία αυτή, ήδη παραγράφονται οι σχετικές μεταγενέστερες αξιώσεις. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει ΑΜΕΣΑ να καταθέσουν νέες αγωγές για το διάστημα από το 2007 έως και σήμερα. Σημειώνεται μάλιστα ότι κάθε μήνας καθυστέρησης έχει ως αποτέλεσμα την παραγραφή της σχετικής αξίωσης για τον αντίστοιχο μήνα του 2007, ήτοι αν κατατεθεί η αγωγή το Μάιο θα καταλαμβάνει τις αξιώσεις από το Μάιο του 2007 έως το Μάιο 2009, αν κατατεθεί Ιούλιο από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Ιούλιο 2009 κ.ο.κ.

3. Εξυπακούεται ότι αν δεν υπάρξει αναδρομική νομοθετική ρύθμιση, σε περίπτωση νίκης, αναδρομικά θα καταβληθούν ονομαστικά μόνο σε όσους δικαιωθούν και μόνο για το διάστημα που αφορά η αγωγή ή οι αγωγές τους.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η διεκδίκηση θα γίνει, για όσους ήδη έχουν ασκήσει αγωγή μέσω του γραφείου μας, με τους ίδιους όρους, ήτοι:

Ø Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, δηλαδή 1) στοιχεία πελάτη, 2) εργολαβικό δίκης 3) εξουσιοδότηση στην οποία να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και να προσκομίσουν α) βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης στην οποία να εμφαίνεται η ημερομηνία πρόσληψής τους και β) μία πρόσφατη αναλυτική μισθολογική εκκαθάριση (σε αντίγραφο). Η βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης και η αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση μπορούν αν προσκομιστούν και μεταγενέστερα, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, εφιστάται όμως ιδιαίτερα η προσοχή να αναγράφεται ορθά η ημερομηνία πρόσληψης.

Ø Τα έξοδα που θα πρέπει να προκαταβληθούν για τον πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 20 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση άσκησης έφεσης τα έξοδα του δευτέρου βαθμού θα ανέλθουν σε 10 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο.

Ø Η αμοιβή του γραφείου θα ανέλθει σε ποσοστό 3% επί του τελικού επιδικασθέντος και εισπραχθέντος ποσού.

Για όσους ασκούν αγωγή για πρώτη φορά ισχύουν οι ίδιοι όροι, με τη διαφορά ότι, θα εμμείνουμε στην πενταετή παραγραφή ευελπιστώντας δικαίωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ για λόγους ισότητας με τους συναδέλφους που ήδη έχουν ασκήσει αγωγή, τα έξοδα που θα πρέπει να προκαταβληθούν για τον πρώτο βαθμό ανέρχονται σε 30 ευρώ ανά ενδιαφερόμενο.

Η κατάθεση των αγωγών θα γίνει ανά εκατό (100) άτομα (όσα δηλαδή επιτρέπει κατ΄ ανώτατο όριο ο νόμος), με την επισήμανση ότι επειδή ο χρόνος, εν προκειμένω, μετρά, η κατάθεση θα γίνεται με τη σειρά που θα φθάνουν στο γραφείο μας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή εξειδίκευση των ανωτέρω.

Φιλικά

Γιώργος Αντωνακόπουλος

Νομικός Σύμβουλος

Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων


========================================================
"O σιωπών δοκεί συναινείν", [(qui tacet consentire videtur) (=όποιος σιωπά φαίνεται ότι συναινεί), κατά το ρωμαϊκό δίκαιο].

Δεν υπάρχουν σχόλια: